За нас

В продължение на 15 години ЦРЧР се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми. Още от 1999г. Центърът е включен активно в администрирането и управлението на европейските образователни програми и инициативи. Постепенно Центърът се открои със собствен разпознаваем облик сред националната образователна общност на всички нива, не само като администратор на финансираните от Европейския съюз програми, но преди всичко – като платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на образованието и обучението.

В края на 2013 година приключи програмният и финансов период на европейската програма за образование и обучение „Учене през целия живот”, администрирана от ЦРЧР в качеството му на българска Национална агенция.

 

Като признание и продължение на високите резултати, постигнати от програмата, още от 1 януари 2014 започна своето действие новата Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”.

 

Заедно с управлението на секторните програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи”, „Еразъм”, „Грюндвиг” и „Учебни визити”(изграждали програмата „Учене през целия живот”), през изтеклия период Центърът системно работи и по хоризонтални стратегически цели на Програмата, като ИКТ в образованието (eTwinning), признаването и валидирането на умения (Europass и ECVET), академично признаване и качество в сферата на висшето образование (Болонски процес), развитие на национална система за кариерно ориентиране (Euroguidance), основани на практиката анализи на системите за образование и обучение (Евридика и ReferNet), изучаването на езици (Европейски езиков знак).

 

Център за развитие на човешките ресурси e Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020.