Програма "Еразъм+" - пътеводител

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.


Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма "Еразъм" включва три основни Ключови дейности:

 

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

 

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

 

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)